Building up believers and the New Testament church

Ang Katapusang Kapanahonan

Ang Dakong Kasakitan maoy usa ka hataas nga panahon sa pag-antos nga pagasination sa tanang lumulupyo sa yuta sa kaulahiay nga kapanahonan. Sa miagi, daghang mga panghitabo ug mga malaglagong gubat nga nahitala sa kasaysayan sa tawo, sama sa Una ug Ikaduhang Kalibutanong Gubat, nga diin minilyon ka mga tawo ang nangamatay. Bisan tuod kon kining tanan nga mga panag-away naghatud ug kalisdanan, walay usa kanila nga arang ikatandi sa mga panghitabo nga gikatagna nga magasugod sa dili madugay. Si Jesus miingon, "Kay unya moabut ang dakung kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtud karon, ug dili na gayud mahitabo pa" (Mateo 24:21). Ang pulong sa Dios matuod ug tinuod sa pagpunting sa tino nga mga panghitabo nga magakahitabo, ug sa mga dapit nga madangatan niini sa tibuok kalibutan.

Aron makabaton ug dugang pagpanabot sa mga hilisgutan kabahin sa pinadayag, gikinahanglan ang pagpamalandong sa pipila ka mga butang nga adunay kalabutan sa katuyoan sa Dios alang sa katawhan sa Israel—sa nanglabay, karon, ug sa umaabot. Adunay mga pagpanagna nga may bug-os nga kalabotan sa nasud sa Israel, nga wala pa mamatuman. Daghang mga tawo ang naghunahuna nga ang Israel wala na mapunting sa panan-aw o sa katuyoan sa Dios, apan dili kini mao; ang Dios wala pa matapos sa Iyang pagtagad nianang Iyang piniling katawhan. Maoy akong tuyo ang pagpaambit niining mga bahandi nga anaa kang Jesu-Kristo nga gikapadayag pinaagi sa Espiritu Santo ug gikapahibalo ngadto kanila nga miduol sa Dios, ug miila sa Iyang pulong ug sa pinadayag sa walay katapusang katuyoan sa Dios alang sa katawhan.

Ang Kasulatan nagasulti kanato diha sa Mga Taga-Roma 16:25-27 nga sukad sa karaang kapanahonan ang mga propeta (mga tawong gipili sa Dios sa pagmantala sa Iyang pulong) nagasulti sa pulong sa Dios diha "sa mga tinago." Wala sila makasabot sa daghang mga butang nga ilang gikasulti. Tingali moingon kita nga sila nakakita pinaagi "sa matang mapanagnaon," nga bisan makakita sila sa mga butang umalabot, dili nila makaplagan ang kahulogan niini. Sa Daniel 12:4 nagaingon, "Apan ikaw, Oh Daniel, himoang tinago ang mga pulong, ug takpi ang basahon, bisan pa hangtud sa panahon sa katapusan." Unya diha sa Daniel 12:8-9 usab nagaingon, "Ug ako nakadungog, apan ako wala makasabut: unya ako miingon: Oh Ginoo ko, unsa ba ang katapusan niining mga butanga? Ug siya miingon: Padayon sa imong panaw, Daniel, kay ang mga pulong himoong tinago ug tinakpan hangtud sa panahon sa katapusan."

Apan himaya ngadto sa Dios nga nagpadala kang Jesu-Kristo aron mohatag kanato sa pagpanabot! Alleluia, Kaniya ang himaya ug dungog hangtud sa kahangturan! Ang Dios wala magabiya kanato nga mga ilo ug nakulangan sa pagpanabot, Iyang gipadala ang Iyang Espiritu nga, uban sa daghan pang laing mga butang, makatudlo ug makamando kanato ngadto sa mga malunhaw nga mga sibsibanan ug mga tubig sa kapahulayan. Ang panahon sa katapusan ania na, ang panahon sa pag-abli sa basahon nga gisugo kang Daniel sa pagtak-op; tungod niini, ang Dios nagabangon ug laing propeta, ang apostol nga si Juan. Kining tawhana mao ang gipili sa Dios sa pag-abli sa basahon nga gitak-op ug giselyohan ni Propeta Daniel. Diha sa Pinadayag 22:10 kini ginaingon, "Ug siya miingon kanako, 'Ayaw na lamang pagtimrihi ang mga pulong sa profesiya niining basahona, kay ang panahon haduol na.'"